XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Przegląd odbędzie się dnia 19 listopada 2022 r. w sali Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie „Wspólne dobro – wspólny cel” z siedzibą w Białymstoku.

Projekt realizowany przy finansowym wsparciu Prezydenta Miasta Białegostoku, rzeczowym wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego oraz przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. „XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej” przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych stopnia podstawowego). W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, parafiach, stowarzyszeniach, a także osoby nie zrzeszone. Zgłoszeniem na Przegląd jest prawidłowo wypełniona formularz zgłoszeniowy przesłany do dnia 10 listopada 2022 r. pocztą, lub e-mailem do Biura Przeglądu.
 2. Uczestnicy przeglądu będą mogli zgłosić swój udział w jednej z pięciu niżej wymienionych kategoriach oceniania:
  • I kat. – zespoły (do lat 7)
  • II kat. – zespoły (od 8 - 13 lat)
  • III kat – zespoły (od 14 - 20 lat)
  • IV kat. – soliści (do lat 9)
  • V kat. – soliści (od 10 do 15 lat)
  • VI kat. – soliści (od 16 do 20 lat)
  • VII kat. – chóry (powyżej 20 lat)
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu obsługę akustyczną.
 4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Przeglądu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania:
  • zespoły – 2 (dopuszczalna również 1) dowolnie wybranych pieśni o tematyce patriotycznej,
  • soliści - 1 dowolnie wybranej pieśni o tematyce patriotycznej.
 2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
 3. Organizatorzy udostępniają uczestnikom do wykorzystania instrument klawiszowy.
 4. Łączny czas występu (z wejściem i zejściem) nie może przekroczyć 12 minut dla zespołów i 6 minut dla solistów.
 5. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
 6. Niezastosowanie się do któregoś z ww. punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
 7. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, o zakwalifikowaniu do Przeglądu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 8. Informację o zakwalifikowaniu się do udziału w Przeglądzie organizatorzy prześlą indywidualnie do wszystkich, którzy przesłali formularze zgłoszeniowe w terminie do 14.11.2022r.

III. PRZEBIEG PRZEGLĄDU

 1. Do uczestnictwa w przeglądzie dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (czytelne i prawidłowe wypełnienie formularze zgłoszeniowe).
 2. Organizatorzy Przeglądu zapewniają możliwość wykonania próby akustycznej w dniu 19 listopada 2022 r. (dotyczy głównie zespołów) przed rozpoczęciem przeglądu.
 3. Przewidziana jest przerwa.
 4. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez organizatora Przeglądu.
 5. Laureaci zaprezentują wybraną piosenkę na Koncercie Galowym w dniu 19 listopada 2022 r.

O szczegółowym programie oraz kolejności występów organizatorzy poinformują zgłoszonych uczestników indywidualnie (na podane adresy mailowe).

IV. REGULAMIN JURY

 1. 1. Jury festiwalu oceniać będzie:
  • dobór repertuaru oraz wartość artystyczną utworu
  • aranżacja i poprawność wykonania
  • ogólny wyraz artystyczny
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne
 3. Oceny członków jury są tajne

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:

 • trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach
 • wyróżnienie za najlepsze wykonanie polskiej pieśni patriotycznej
 • dyplomy dla wszystkich uczestników Przeglądu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na:
  • przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko uczestnika oraz osoby prowadzącej zespół/solistę, adres i dane kontaktowe uczestnika/instytucji/instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych rodziców/opiekunów prawnych, nazwa szkoły,
  • rozpowszechnianie wizerunku oraz udzielenie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) wykonanego przez uczestnika utworu muzycznego oraz jego wizerunku w celu promowania Przeglądu i działalności Organizatora oraz osiągnięć i umiejętności uczestników Przeglądu.
 3. Podanie danych osobowych wskazanych w karcie zgłoszeniowej do Konkursu ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem wykonania przez Administratora rejestracji uczestnictwa w Przeglądzie.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do Przeglądu jest Stowarzyszenie „Wspólne dobro – wspólny Cel”, ul. Św.A.Boboli 49A 15-649 Białystok, kontakt: karol@bozeecho.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Przeglądu, przygotowania harmonogramu przeglądu, przedstawienia listy wyników wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej organizatora konkursu,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 • podmiotowi danych przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizator „XI Podlaskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej” zastrzega sobie prawo do dysponowania zdjęciami oraz materiałem nagranym podczas Przeglądu.

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynator Przeglądu - Agnieszka Zieziula (tel. 661 471 865; 508 396 688)

Biuro Przeglądu - (tel. kontaktowy - 516 489 908)

Adres, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe:

Stowarzyszenie „Wspólne dobro – wspólny cel”
15-649 Białystok,
ul. Św. A.Boboli 49 B

E-mail, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe oraz kontakt w sprawach organizacyjnych - karol@bozeecho.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można pobrać na stronie www.bozeecho.pl (zakładka XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej).


Regulamin do pobrania